Biomasse sjældent CO2-neutralt

Pressemeddelelse
Stort set ingen energikilder er helt CO2-neutrale, og det kan med fordel afspejles i den danske klima- og energipolitik, konkluderer CONCITO i ny rapport.

Hidtil er brugen af biomasse til energiproduktion på linje med vind og sol blevet regnet som CO2-neutralt i både dansk og international klima- og energipolitik. Men biomassens reelle klimabelastning er i stigende grad til debat i videnskabelige og politiske kredse.

Nye beregninger foretaget for CONCITO og offentliggjort i rapporten ”Klimapåvirkningen fra biomasse og andre energikilder” viser, at mens nogle typer biomasse såsom halm og 2. generations bioethanol har en lav klimabelastning, kan visse typer træpiller have en drivhusgasudledning, der er på niveau med, eller større end, udledningen fra de fossile energikilder, de erstatter. Dette kan der med fordel tages højde for i energipolitikken, foreslår CONCITO. 

”Biomasse er en værdifuld kilde til energi, blandt andet fordi den kan lagres og fordi det er en energikilde, som vi kan producere selv i det danske landbrug og skovbrug. Men ifølge den seneste forskning på området, er det ikke længere holdbart, at betragte biomasse som CO2-neutralt. Derfor foreslår vi, at man vedtager klare retningslinjer for beregning af de forskellige biomassetypers klimapåvirkning og graduerer den økonomiske støtte derefter”, siger CONCITOs direktør Thomas Færgeman.

I forlængelse af energiaftalen fra marts 2012 arbejder Energistyrelsen i øjeblikket på en analyse om effektiv og miljømæssig bæredygtig anvendelse af bioenergi i Danmark, herunder CO2-fortrængningen. CONCITO ønsker med rapporten at bidrage til denne proces.

”På linje med en række andre europæiske rapporter konstaterer vi, at miljømæssig bæredygtig biomasse er en begrænset ressource. Samtidig konstaterer vi, at der stadig er muligheder for at øge produktionen af bæredygtig biomasse i Danmark, eksempelvis ved at øge halmproduktionen gennem valg af andre kornsorter. Det afgørende er, at energipolitikken fremadrettet baseres på en reel vurdering af de forskellige biomassetypers klimabelastning. Særligt når det er et centralt rationale for den danske klimapolitik at påvirke andre lande gennem eksemplets magt”, understreger Thomas Færgeman.

På grundlag af de nye beregninger kommer CONCITO med ni konkrete anbefalinger:

1. Da miljømæssig bæredygtig biomasse er en meget begrænset ressource, skal biomassen anvendes med stor omhu.

2. Det skal anerkendes, at biomasse ikke per definition er CO2-neutral.

3. Der bør tages beslutning om retningslinjer for beregning af biomassens klimapåvirkning, som omfatter alle kilder til udledning af drivhusgasser. Dette bør ideelt set ske i samarbejde med de øvrige EU-lande, hvor inspiration kan hentes fra de beregningsmetoder, der forventes anvendt i Storbritannien.

4. Afgiftsfritagelsen af biomasse og tilskuddene til biomasse bør som konsekvens heraf revurderes og gradueres, baseret på biomassens reelle CO2-udledninger.

5. Mulighederne for at øge produktionen af miljømæssig bæredygtig biomasse fremadrettet i dansk land- og skovbrug bør fremmes mest muligt, f.eks.

  • ved etablering af ammetræer i skovbruget ved nyanlæg af kulturer,
  • gennem planteforædling i landbruget og
  • ved brug af energiafgrøder ved omlægning af landbrugsjord til anden anvendelse, f.eks. af hensyn til vandmiljøet, forudsat, at dette ikke er i konflikt med andre klima- og miljømæssige hensyn.

6. Den mængde miljømæssig bæredygtig biomasse, der er til rådighed, bør udnyttes der, hvor den giver størst samfundsmæssig værdi, og man bør være åben for, at dette også kan være i andre sektorer end energisektoren.

7. Vedvarende energityper med meget lav CO2-udledning som vind- og solenergi bør vægtes endnu højere i energipolitikken.

8. Såfremt man politisk fastholder at bruge træpiller i de centrale kraftværker, bør dette være en midlertidig foranstaltning, forstået således, at når de eksisterende værker er udtjente, skal de ikke erstattes af nye træpille-baserede værker.

9. I forhold til biogas bør der udarbejdes en samlet strategi, der ikke baserer sig på majs som tilskud til produktionen, men som udnytter andre mindre klimabelastende alternativer. Denne strategi bør også adressere udfordringerne med metanudslip fra biogasanlæggene.

Læs anbefalingsnotat, hovedrapport og bilag

Yderligere oplysninger
Thomas Færgeman, 29 89 66 00

Foto: Colourbox.dk