Publikationer

CONCITOs udgivelser, analyser, rapporter, notater og høringssvar.
 • lækage
  Der er en konkret bekymring, at en national klimaafgift på dansk landbrug alene vil skubbe danske klimaudledninger til udlandet uden at føre til en samlet reduktion af de globale drivhusgasudledninger. Det vil selvsagt være uhensigtsmæssigt. Drivhusgasudledninger, der på den måde ”eksporteres” ved dansk klimapolitik omtales som lækage.
  Notat
 • LNÆ
  Klimafremskrivningen er et helt centralt dokument i den danske klimaindsats og det er vigtigt med et godt, transparent og fælles fagligt fundament at føre politik ud fra.
  Høringssvar
 • ca
  Klimaforandringerne vil påvirke anvendelsesmulighederne for en betydelig del af de danske arealer. Ikke alene vil et forandret klima have betydning for de enkelte arealer, men klimaforandringerne vil også stiller større krav om en sammenhængende planlægning på tværs af arealanvendelser.
  Analyse
 • Den Store Klimadatabase 1.1 - rapportforside
  Med Den Store Klimadatabase giver CONCITO virksomheder, myndigheder og borgere fri adgang til livscyklusvurderinger af klimabelastningen fra 503 af de mest almindelige fødevarer. Denne baggrundsrapport beskriver klimadatabasens metode, udvikling, resultater og anvendelsesmuligheder.
  Rapport
 • as
  I perioden 2020-2023 har Sociologisk Institut på Københavns Universitet og CONCITO gennemført et forsknings- og praksisprojekt om sociale drivkræfter og barrierer for klimavenlig kost blandt unge. Denne rapport sammenfatter de vigtigste forskningsresultater samt indtryk fra de grønne grønne samtalemiddage.
  Rapport
 •  x
  Kommuner og byer verden over har over de senere år i stigende grad vedtaget lokale klimahandlingsplaner, der systematiserer deres bidrag til at nedbringe drivhusgasudledningen og tilpasse samfundet til klimaforandringernes konsekvenser. Dette gør sig også i høj grad gældende i en dansk kontekst, hvor næsten alle kommuner ved udgangen af 2023 forventes at have vedtaget en klimahandlingsplan, der er i overensstemmelse med Parisaftalen.
  Notat
 • ew
  Dette notat afdækker CONCITOs vurdering af mulighederne for at opstille vindmøller i eksisterende skove eller på arealer, hvor der skal gennemføres skovrejsning.
  Notat
 • l
  Verden er i stadig forandring. De senere år har vi gang på gang oplevet konsekvenserne af det mere ekstreme vejr, der følger med forandringer i det globale klima, hvor både tørke, nedbør og stormflod har haft store konsekvenser i forskellige dele af Danmark.
  Rapport
 • s
  With global greenhouse gas (GHG) emissions at their highest levels in human history, the need for rapid transformation of societies is immense. Science calls for immediate and deep emission reductions across all sectors to avoid accelerating climate change. Hence, countries that have the tools, know-how and institutional and financial capacity must step up and lead by example.
  Rapport
 • cc
  This report is meant as a starting point for further discussion about positive visions of climate neutrality in the Nordic countries – and globally. From citizens to politicians, we all need to start thinking about what “a good life” means in a climate neutral world.
  Rapport