Niels postits

Fremme af grøn økonomisk beslutningstagen

CONCITO har søsat et projekt som tilrettelægger en dialog mellem især danske men også internationale topøkonomer med henblik på at fremkomme med konkrete bud på, hvordan den grønne tænkning kan styrkes i dansk økonomisk beslutningstagen.

Parisaftalen og de nye verdensmål sætter ambition og retning for de fremtidige offentlige og private investeringsstrømme. For at nå i hus med en grøn omstilling som også er modstandsdygtig overfor klimaforandringer skal der på globalt niveau mobiliseres billioner af kroner årligt frem mod 2050 fra alle tænkelige offentlige og private kilder. Også i Danmark skal der investeres mange milliarder kroner årligt i en omstilling som gør Danmark fossilfri og modstandsdygtig overfor de klimaforandringer som rammer os.

Det stiller krav til lederskab på alle niveauer, og stabile og troværdige rammebetingelser som kan accelerere omstillingen og geare offentlige og private investeringsstrømme i opbakning til en grøn og bæredygtig udviklingsvej, samt en infrastruktur som også er modstandsdygtig overfor klimaforandringerne. Der er heri betydelig synergi med indsatser for at sikre en bæredygtig udnyttelse og beskyttelse af natur og miljøressourcer, samt med indsatsen for at for at opbygge et bæredygtig dansk samfund til gavn for alle danskere. 

Udfordringen er endvidere, at de gældende makroøkonomiske værktøjer endnu ikke indarbejder miljø- og klimamæssige konsekvenser i tilrettelæggelsen af den økonomiske politik, og at der i vid udstrækning mangler værktøjer til at værdiansætte de miljø- og klimamæssige eksternaliteter ved større investeringsbeslutninger i offentlig og privat regi.

CONCITO har med baggrund i en bevilling fra Velux fonden derfor søsat et projekt med henblik på at tilrettelægge en dialog mellem især danske men også internationale topøkonomer, der skal fremkomme med konkrete bud på, hvordan den grønne tænkning kan styrkes i dansk økonomisk beslutningstagen.

Det er tanken, at dialogprocessen skal fremme opmærksomheden omkring problemstillingen blandt danske nøgleaktører og beslutningstagere, og komme med forslag til konkrete værktøjer, og bud på hvad de næste skridt bør være i den danske indsats. Dialogen vil inddrage bedste international ekspertise, og søge inspiration fra lande som arbejde på denne dagsorden.

Dialogen komplementerer nuværende indsatser og dialoger knyttet til udvikling af grønne nationalregnskaber, et grønt BNP, samt af en miljøøkonomisk konjunkturmodel for Danmark. Disse indsatser er af afgørende vigtighed og bør yderligere styrkes i offentligt regi, men udvikling af et fuldt grønt BNP, samt en fuldt dækkende miljøøkonomisk konjunkturmodel vil tage mange år. 

Spørgsmålet er derfor, hvilke skridt der i mellem tiden kan tages for at styrke en konsekvensvurdering, som i højere grad tager højde for miljø og klima ved udvikling af politikker, samt konkrete investeringsbeslutninger og det er netop dét, som projektet sigter mod at komme med bud på i dialog med danske nøgleaktører og politikkere på Christiansborg.

Projektet ledes af Anders Eldrup, tidligere departementchef i Finansministeriet, og nuværende næstformand i CONCITOs bestyrelse.