Kommunale klimaindsatser og deres bidrag til den samlede omstilling

Kommuner og byer verden over har over de senere år i stigende grad vedtaget lokale klimahandlingsplaner, der systematiserer deres bidrag til at nedbringe drivhusgasudledningen og tilpasse samfundet til klimaforandringernes konsekvenser. Dette gør sig også i høj grad gældende i en dansk kontekst, hvor næsten alle kommuner ved udgangen af 2023 forventes at have vedtaget en klimahandlingsplan, der er i overensstemmelse med Parisaftalen.

Den kommunale klimaindsats foregår ikke i et vakuum, men i samspil med nationale og internationale klimamål, der overordnet rammesætter retningen og mulighederne for klimahandling, som kommunerne henholdsvis udmønter, udvikler og udfordrer.

Decentraliseringen af væsentlige opgaver til kommunerne betyder, at de på en række områder har mandat til at udmønte politisk lederskab og politiske aftaler i konkrete klimatiltag. Kommunerne kan derudover som lokale, geografisk afgrænsede enheder udvikle nye, innovative klimaløsninger i mindre skala, som tager afsæt i lokale udfordringer og ressourcer. Endelig kan kommunerne også udfordre nationale og globale målsætninger, og gennem lokalt lederskab være med til at hæve barren for hvad, der anses for både muligt og nødvendigt i klimaindsatsen.

Dette notat gennemgår de forskellige roller kommunerne kan indtage og med afsæt i de to væsentlige klimaudfordringer, drivhusgasreduktion og klimatilpasning, skitseres hvordan danske kommuner er centrale aktører i omstillingen. Implementering af nationale ambitioner og internationale forpligtigelser foregår ofte på lokalt niveau på en lang række område, hvor kommunerne har en rolle i og myndighedsansvar for vigtige borgernære opgaver. Det lokale bidrag til den nationale indsats giver mulighed for en omstilling, der er mere kontekstuelt afpasset, koblet til merværdier og med en større grad af demokratisk legitimitet.

Kommunal klimahandling foregår i dynamisk samspil med den nationale indsats og i et samarbejde mellem lokale administrationer og andre relevante aktører. Ved at indtænke de kommunale og regionale klimaindsatser i en samlet national og international omstilling, kan den lokale indsats bidrage til at accelerere den samlede danske omstilling

Relaterede emner