Klimatilpasning i danske kommuners klimahandlingsplaner

Verden er i stadig forandring. De senere år har vi gang på gang oplevet konsekvenserne af det mere ekstreme vejr, der følger med forandringer i det globale klima, hvor både tørke, nedbør og stormflod har haft store konsekvenser i forskellige dele af Danmark.

Klimavidenskaben fortæller os, at det kun vil tage til i omfang og konsekvens i fremtiden. Danmark og store dele af verden, er bygget op gennem mange år, hvor vi har oplevet et stabilt klima. Når det forandrer sig, må samfundet også tilpasse sig den ændrede virkelighed, og denne rapport ser på, hvordan kommunerne i Danmark arbejder med at understøtte det.

Kommunerne har en afgørende indflydelse på, at vi i Danmark får skabt et mere klimarobust samfund, da kommunerne både skal udmønte nationale ambitioner og udvikle de rette konkrete løsninger i den lokale kontekst. Igennem DK2020-projektet har de danske kommuner udarbejdet klimahandlingsplaner med det formål at sætte strategiske mål for klimarobusthed for hele kommunens geografi og på tværs af sektorer. Kommunernes lokalkendskab udgør en vigtig brik, idet de kobler deres klimaindsatser til andre faglige målsætninger i kommunen, så omstillingen ses i en større sammenhæng og aktiverer alle relevante aktører.

Rapporten samler op på kommunernes indsats inden for klimatilpasning som en del af projektet DK2020 og bygger oven på en dokumentanalyse af 90 kommuners klimahandlingsplaner samt baggrundsdokumenter, der har ligget til grund for kommunernes DK2020-certificering foretaget af CONCITO og C40 Cities.

Bilag: 

Engelsk summary af rapporten kan læses her: 

Webinar om analysen kan ses her eller nedenfor: 

Relaterede emner