Biodiversitetens betydning for fremtidens arealanvendelse

Det kræver en omfattende arealomlægning at vende tabet af biodiversitet til fremgang. Selv med et relativt lavt ambitionsniveau vil minimum 16 pct. af landarealet blive berørt. EU’s biodiversitetsstrategi lægger op til, at 30 pct. af landarealet skal beskyttes.

Biodiversiteten er i dag i stærk tilbagegang både globalt og i Danmark. Vi befinder os i den sjette masseuddøen i jordens historie. Masseudryddelsen af arter kan betyde, at økosystemerne bliver ustabile og i sidste ende kollapser, hvilket også vil få alvorlige konsekvenser for vores samfund. Sammen med klimaforandringer, udgør den planetære grænse for biodiversitet én af de to fundamentale grænser, som alene kan skubbe jorden ud af den stabile miljøtilstand, som vores civilisation hviler på. Begge planetære grænser overskrides i kritisk omfang i dag.

Danmark har, i internationale aftaler, forpligtiget sig til at vende tabet af biodiversitet til fremgang, både internationalt og i Danmark. I Danmark kan vi gøre det ved at skabe mere plads til naturen og ved at beskytte naturen bedre. Spørgsmålet er, hvordan det skal ske.

I Danmark har vi knap 4,3 mio. hektar, der skal deles mellem alle arealanvendelsesbehov, såsom biologisk produktion, energiproduktion, byudvikling, infrastruktur, klimatilpasning, rekreation og biodiversitet. Hvis vi skal vende tabet af biodiversitet i Danmark til fremgang, er der behov for at prioritere mere areal til naturbeskyttelse. Formålet med denne analyse er at belyse, hvilke konsekvenser og muligheder det fører med sig for Danmarks fremtidige arealanvendelse, når vi skal vende tabet af biodiversitet til fremgang.

Analysen har følgende tre hovedbudskaber:

  1. Beskyttelse af biodiversitet medfører en omfattende omlægning af Danmarks areal. I dag er kun 2,3 pct. af Danmarks areal beskyttet. EU’s biodiversitetsstrategi lægger op til, at 30 pct. af landarealet skal beskyttes. Selv en minimumsimplementering vil medføre omfattende arealomlægninger.
  2. Danmark har brug for politiske rammer for biodiversitetsindsatsen. Danmark halter efter i de internationale forpligtigelser og der findes ikke politisk bindende mål for biodiversitetsindsatsen i Danmark. Der er brug for en biodiversitetslov, der fastsætter konkrete mål for hvor meget areal vi skal beskytte, hvordan og hvornår. Der er brug for loven nu.
  3. En arealstrategi skal balancere biodiversitetsindsatsen med de andre arealbehov og suppleres af økonomiske og juridiske redskaber. Det er blandt andet nødvendigt at afveje mellem menneskers behov, produktionsværdier og biodiversitetsværdier.

Analysen udgør den første af fem delanalyser i projektet Fremtidens Arealanvendelse. Delanalyserne har til formål at belyser forskellige områder af arealanvendelsen. Ved projektets afslutning i 2024 vil en tværgående analyse samle op på alle delanalyserne, herunder denne, og tegne billeder af Danmarks samlede arealanvendelse.