Klimaforandringernes betydning for fremtidens arealanvendelse

Klimaforandringerne vil påvirke anvendelsesmulighederne for en betydelig del af de danske arealer. Ikke alene vil et forandret klima have betydning for de enkelte arealer, men klimaforandringerne vil også stiller større krav om en sammenhængende planlægning på tværs af arealanvendelser.

Klimatilpasning handler om at tilpasse sig et klima i hastig forandring og de usikkerheder det medfører. På grund af de stigende globale temperaturer, er jorden på vej ud af den stabile miljø- og temperaturtilstand den har befundet sig i de seneste 10.000 år. Den stigende ustabilitet er den primære grund til, at vi har brug for klimatilpasning, men det gør det også sværere at forudsige, hvad vi bør klimatilpasse os til.

Analysen har følgende tre hovedbudskaber:

  1. Klimaforandringerne har betydning for fremtidens arealanvendelse, da ca. 30 pct. af arealet potentielt vil blive påvirket af ekstreme vejrhændelser.
    Klimaforandringerne vil rent fysisk påvirke vores landskaber i fremtiden og hvordan vi kan bruge dem. En af de mest sårbare arealanvendelser udgøres af de bebyggede arealer. Allerede i dag vil ekstremhændelser som stormfloder eller ekstremregn risikere at påvirke omkring 440 000 helårshuse, 120 000 erhvervsbygninger og 160 000 fritidshuse. Derfor skal klimatilpasningsindsatser ses i relation til en national arealprioritering.
  2. Klimaforandringerne vil tvinge os til at tage stilling til de prioriteringer vi har i dag.
    Når vi beskytter visse arealer, kan det ske på bekostning af andre hensyn. Vi kan ikke beskytte alt imod de skadelige effekter af klimaforandringer.Klimaforandringerne vil tvinge os til at overveje om de hensyn, vi historisk har taget til kulturværdier, æstetik, private investeringer, natur og andre samfundsværdier stadig bør være dem, vi styrer efter. Som samfund har vi brug for at tage stilling til, hvad der er vigtigt at prioritere og indrette vores arealanvendelse derefter.
  3. Et klimarobust Danmark kræver, at vi bruger og tilrettelægger vores arealer anderledes i fremtiden. Klimatilpasning i fremtiden skal sigte mod at gøre Danmark klimarobust. Vores landskaber skal være i stand til at håndtere både de forudsete og uforudsete effekter af klimaforandringerne. Klimaforandringer påvirker, hvilken anvendelse der kan forekomme på hvilke arealer, og det stiller større krav til planlægning på tværs af arealanvendelser.

Analysen udgør den anden af fem delanalyser i projektet Fremtidens Arealanven-delse. Delanalyserne har til formål at belyse forskellige områder af arealanvendel-sen. Fokus i denne analyse er klimaforandringernes betydning for fremtidens areal-anvendelse og er derfor et lille udsnit af det samlede arealpuslespil. Ved projektets afslutning i 2024 vil en tværgående analyse samle op på alle delanalyserne, herunder denne, og tegne billeder af Danmarks samlede arealanvendelse, jf. Figur 1.

 z

Figur 1: Proces for projektet Fremtidens arealanvendelse