Danske kommuner er godt i gang med den udfordrende opgave at tilpasse samfundet til fremtidens klimaforandringer

Nyhed
oversvømmelse
Kommuner på tværs af hele landet har de seneste år udarbejdet klimahandlingsplaner, og dermed accelerere arbejdet med at klimatilpasse Danmark til konsekvenserne af de tiltagende klimaforandringer. Kommunernes klimahandlingsplaner har skabt et opdateret og mere retvisende risikobillede og indeholder mål og indsatser, der lægger sporene til et klimarobust samfund.

En ny rapport fra CONCITO skaber et overblik over kommunernes klimatilpasningsindsats og vurderer potentialet for fremtidige forbedringer der kan rykke os tættere på en klimarobust fremtid. Rapporten samler op på kommunernes indsats inden for klimatilpasning som en del af projektet DK2020 og bygger oven på en dokumentanalyse af 90 kommuners klimahandlingsplaner samt baggrundsdokumenter, der har ligget til grund for kommunernes DK2020-certificering foretaget af CONCITO og C40 Cities. Rapporten vil i starten af 2024 blive opdateret med de resterende kommuner, der forventes at godkende deres DK2020-planer inden udgangen af 2023.

Rapporten viser, at kommunernes nye klimahandlingsplaner, der er lavet i regi af DK2020, har rykket kommunerne langt og flyttet kommunernes arbejde til et nyt niveau.

Rapporten overordnede hovedbudskaber er:

  1. DK2020 har engageret stort set alle kommuner, fra større byer til mindre by- og øsamfund. Igennem DK2020 har kommunerne opnået et mere retvisende risikobillede ifm. klimaforandringerne, og de har vedtaget indsatser, der kan afhjælpe klimaforandringernes konsekvenser og sat mål for fremtidens klimarobuste kommune/samfund.
  2. Ekstreme vejrhændelser som oversvømmelser, ekstrem nedbør, hedebølger og tørker øger kommunernes opmærksomhed på behovet for klimatilpasning. Med udgangspunkt i den systemiske helhedstænkning, der er omdrejningspunkt for kommunernes DK2020-planer, kan risikoen for både de nuværende og fremtidige klimapåvirkninger håndteres rettidigt.
  3. Det er vigtigt, at klimahandlingsplanerne løbende opdateres og indsatserne revurderes, så de kan rettes til, i tilfælde af ny viden, nye finansieringsmuligheder eller forandringer i den politiske opbakning. Der er brug for et samlet kapacitetsløft, herunder stærkere samspil mellem forskning og praksis, for at understøtte samfundets omstilling til et klima i stadig forandring.


Kommunerne har en afgørende indflydelse på, at vi i Danmark får skabt et mere klimarobust samfund, da kommunerne både skal udmønte nationale ambitioner og udvikle de rette konkrete løsninger i den lokale kontekst. Igennem DK2020-projektet har de danske kommuner udarbejdet klimahandlingsplaner med det formål at sætte strategiske mål for klimarobusthed for hele kommunens geografi og på tværs af sektorer. Kommunernes lokalkendskab udgør en vigtig brik, idet de kobler deres klimaindsatser til andre faglige målsætninger i kommunen, så omstillingen ses i en større sammenhæng og aktiverer alle relevante aktører.

Det er vigtigt, at planerne løbende opdateres og indsatserne monitoreres, så kursen kan rettes til, når ny viden, nye finansieringsmuligheder og politisk opbakning gør, at døren åbnes for endnu mere ambitiøs klima(tilpasnings)handling. For at det gode planlægningsarbejde skal forsætte, og omsættes til handling, skal der fortsat ske et samlet kapacitetsløft og stærkere samspil mellem forskning og praksis.

Om rapporten

CONCITO har udarbejdet en rapport med støtte fra Realdania, med det formål, at skabe et overblik over kommunernes klimatilpasningsindsats og vurdere potentialet for fremtidige forbedringer mod en klimarobust fremtid. Rapporten samler op på kommunernes indsats inden for klimatilpasning som en del af DK2020-projektet og bygger oven på en dokumentanalyse udviklet i samarbejde med NIRAS af 90 kommuners klimahandlingsplaner samt baggrundsdokumenter, der har ligget til grund for kommunernes DK2020-certificering foretaget af CONCITO og C40 Cities.

Læs rapporten her.

Om DK2020 og Klimaalliancen

DK2020 er et partnerskab mellem KL, de fem regioner og Realdania, med CONCITO som projektleder og videnspartner. C40 Cities, der er et netværk af verdens største og mest klimaambitiøse byer, indgår ligeledes som videnspartner. Partnerskabet har til formål at støtte alle danske kommuner i at udarbejde og vedtage Paris-kompatible klimahandlingsplaner. DK2020 ophører med udgangen af 2023, hvor kommunerne står med godkendte og politisk forankrede klimahandlingsplaner klar til at gå fra plan til handling.

Klimaalliancen udspringer af DK2020-partnerskabet og er stiftet af samme partnerskab. Parterne i Klimaalliancen skal hjælpe kommunerne med at implementere klimahandlingsplanerne, og danne rammen om et udviklingsrum for kommunernes og regionernes klimaarbejde samt tilføre ressourcer og viden til at løse de konkrete udfordringer, som kommuner og regioner står over for i deres klimaarbejde. Den grønne tænketank CONCITO indgår sammen med det internationale bynetværk C40 som videnspartnere i alliancen.

Læs mere om Klimaalliancen her.

 

Relaterede emner