marker

Vejen mod et bæredygtigt fødevaresystem i EU

EU's fødevaresystem står over for en lang række udfordringer på tværs af forskellige dimensioner, såsom betydelige udledninger af drivhusgasser og en forværring a EU's naturtilstand. Yderligere så er vandmiljøet i mange områder i dårlig økologisk tilstand, og det generelle niveau for dyrevelfærd er udfordret.

De eksisterende EU-politikker imødekommer ikke disse udfordringer, hvilket betyder at det er nødvendigt at forandre og forbedre fødevaresystemet for at opnå klimaneutralitet i 2050 og opfylde biodiversitetsmålene.

I dette projekt vil CONCITO adressere de presserende udfordringer som EU's fødevaresystem står overfor. Formålet er at bidrage til at skabe et bæredygtigt og modstandsdygtigt fødevaresystem, for landbrugere såvel som for resten af samfundet, med særlig fokus på klimaindsatsen og biodiversitet.

I projektperioden 2023-2026 vil vi bidrage til udviklingen af vigtige politikområder, som har potentialet til i høj grad at forbedre EU's fødevaresystem, herunder den fælles landbrugspolitik (CAP), EU’s ramme for bæredygtige fødevaresystemer (SFS) og den potentielle nye klimaregulering af landbrug og arealanvendelse.

I tæt samarbejde med andre grønne europæiske tænketanke vil vi fokusere på at levere evidensbaserede analyser, forslag og anbefalinger samt notater og rapporter. Projektet vil engagere sig med beslutningstagere, landbrugsorganisationer og andre brancheorganisationer, fødevareindustrien, forskere og NGO’er for at fremme dialog, skabe konsensus og udvikle fælles løsninger. Projektet vil derudover udvikle en model af EU's fødevaresystem, der vil kunne beregne virkningen af forskellige scenarier for et bæredygtigt fødevaresystem.

---

a
Debatindlæg
Landbruget skal levere hidtil usete drivhusgasreduktioner og samtidig være leverandør af tilstrækkelige mængder fødevarer til os selv og til verden. Det kalder på nye og stærkere virkemidler i EU.
landbrug
Debatindlæg
Nye skærpede krav er på vej til landbruget, hvor ambitiøse målsætninger på biodiversitet, klima og miljø tager form. Men har landbrugene de rigtige rammevilkår for at kunne leve op til samfundets voksende krav og forventninger.
csa
CONCITO brief
En ny version af EU’s fælles landbrugspolitik (Common Agricultural Policy, CAP) er trådt i kraft 1. januar 2023, men den skaber kun begrænset mulighed for reduktion af landbrugets negative påvirkning af klima og biodiversitet.

 

 

Emne