Program

Fødevarer og Forbrug

Bæredygtige fødevaresystemer og forbrugsmønstre

CONCITOs program om Fødevarer og Forbrug skal på en visionær og konstruktiv måde fremme bæredygtige fødevaresystemer samt klimavenlige forbrugsmønstre og livsstile.

Det globale fødevaresystem samt vores forbrug af materielle goder presser kloden og klimaet. Fødevaresystemet står for ca. 30 procent af de globale drivhusgasudledninger og skal omstilles i hele værdikæden fra jord til bord. Udfordringen er særligt stor i et land som Danmark med stor animalsk produktion og forbrug. Forbruget af materielle forbrugsgoder er den største individuelle klimabelastning, og det nødvendiggør ligeledes en omstilling af vores forbrugsmønstre og livsstil.

Gennem vidensindsamling, dialog, formidling og opinionsdannelse identificerer og fremmer vi mulige løsningsveje for den grønne omstilling med baggrund i seneste danske og internationale viden. Vi arbejder evidensbaseret, uafhængigt, konstruktivt og pragmatisk, og bidrager til at holde fokus på de væsentlige elementer i omstillingen.

I programmet om Fødevarer og Forbrug har vi fokus på at:

  1. Fremme en mindre klimabelastende fødevareproduktion gennem arealeffektive og skånsomme produktionsmetoder i landbruget og fødevareindustrien
  2. Fremme af klimavenlige madvaner gennem bedre klimadata og oplysning samt et bedre udbud i dagligvare- og foodservicesektoren
  3. Fremme klimavenlige og bæredygtige forbrugsmønstre og livsstile. 

Vi vil bidrage til at sikre et fødevaresystem med netto-nuludledning inden 2050 samt klimavenlige og bæredygtige forbrugsmønstre, der kan inspirere globalt.

Det vil blandt andet ske gennem formidling af viden og bidrag til styrkede handlekompetencer hos vores målgrupper i politik, erhvervsliv og civilsamfund, som bidrager til den nødvendige omstilling af vores fødevareproduktion og –forbrug samt vores forbrug af varer og tjenester.

Fødevaresystemet står for ca. 30 procent af de globale drivhusgasudledninger og skal omstilles i hele værdikæden fra jord til bord.

Programmets kerneaktiviteter samt projektet om Sociale drivkræfter og barrierer for klimavenlig kost er finansieret af Velux Fonden. 

velux_fonden.png